Razpis volitev v svet delavcev Sava Turizem d.d. 2017

V družbi Sava Turizem d.d. se z objavo tega razpisa zaradi izteka mandata dosedanjim članom ponovno pričenjajo postopki za oblikovanje sveta delavcev družbe.

S podpisom sporazuma je bil sprejet sklep o razpisu volitev, ki vključuje:

1. V družbi Sava Turizem d.d. se oblikuje enoten svet delavcev, ki šteje 13 članov.

Posamezne destinacije (kandidacijske enote) so v svetu delavcev zastopane z naslednjim številom članov:

Kandidacijska enota                                     Število članov

 • Sava Hoteli Bled                                            3
 • Terme 3000                                                   3
 • Zdravilišče Radenci                                      2
 • Terme Ptuj                                                     2
 • Terme Lendava                                             1
 • Terme Banovci                                              1
 • Centralne službe Sava Turizem d.d.             1

Zaposleni na vsaki destinaciji ločeno predlagajo in volijo kandidate svoje destinacije. Kot predstavniki destinacij v svetu delavcev so izvoljeni tisti kandidati, ki so dobili največ glasov, volilna udeležba pa se, glede veljavnosti volitev, upošteva za družbo kot celoto.

2. Tajne in neposredne volitve v svet delavcev Sava Turizem d.d. bodo potekale dne 18.12.2017, potekale pa bodo istočasno v vseh destinacijah.

3. Določena je volilna komisija v sestavi:

 • Predsednica:  Zdenka Nedeljković, Centralne službe Sava Turizem d.d.
 • Namestnica predsednice:  Milena Hrga, Terme Ptuj
 • Članica: Gordana Pogačnik, Sava Hoteli Bled
 • Član: Matjaž Kovačič, Terme 3000
 • Članica: Terezija Muller, Zdravilišče Radenci
 • Članica: Vivijana Raduha, Terme Lendava
 • Članica: Majda Fras Roškar, Terme Banovci

4. Pisni predlogi kandidatov za člane sveta delavcev morajo biti vročeni volilni komisiji najkasneje v 21 dneh od objave sklepov o volitvah, to je vključno 27.11.2017.

Pravico predlagati kandidate za člane sveta delavcev imajo:

Najmanj desetina delavcev z aktivno volilno pravico (so v družbi zaposleni nepretrgoma šest mesecev) oziroma, kot sledi za posamezne destinacije:

 •  Sava Hoteli Bled: najmanj 20 podpisov
 • Terme 3000: najmanj 29 podpisov
 • Zdravilišče Radenci: najmanj 12 podpisov
 • Terme Ptuj: najmanj 10 podpisov
 • Terme Lendava: najmanj 7 podpisov
 • Terme Banovci: najmanj 5 podpisov
 • Centralne službe Sava Turizem d.d.: najmanj 11 podpisov

Reprezentativni sindikat

Predlogom kandidatov, ki jih predlaga skupina delavcev, mora biti priloženo ustrezno število podpisov. Vsem predlogom kandidatov mora biti priloženo pisno soglasje kandidata, da soglaša s članstvom v svetu delavcev.

Kandidati morajo imeti aktivno volilno pravico in morajo biti v družbi zaposleni nepretrgoma najmanj 12 mesecev (pasivna volilna pravica).

5. Sklep o razpisu volitev se objavi na INFO tablah vseh destinacij in po e-pošti zaposlenim posameznih destinacij v ponedeljek, dne  06.11.2017.

Kaj je aktivna volilna pravica?

Aktivna volilna pravica je pravica voliti predstavnike v svet delavcev. Aktivno volilno pravico imajo vsi delavci, ki delajo v družbi neprekinjeno najmanj šest mesecev.

Direktorji in delavci s posebnimi pooblastili in odgovornostmi in njihovi družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci, pastorki, vnuki, starši, očim, mačeha, posvojitelj ter bratje in sestre) nimajo aktivne volilne pravice.

Kdo lahko kandidira za člana sveta delavcev?

Zaposleni, ki imajo aktivno volilno pravico in so v družbi zaposleni nepretrgoma najmanj 12 mesecev (pasivna volilna pravica).

Obrazci za predlaganje kandidatov in za njihova pisna soglasja ter za zbiranje podpisov so na razpolago pri članih volilne komisije.

Predloge kandidatov za člane sveta delavcev oddajte članu volilne komisije na svoji destinaciji oziroma Katarini Kranjec na naslov: Sava Turizem d.d., Dunajska 152, 1000 Ljubljana.

V Ljubljani, dne 03.11.2017

 

Predsednik sveta delavcev

Anton Vidic

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostale novice